Ms Xiu-Ye Zhang

Postdoctoral Fellow in Accounting and Financial Management

Ms Xiu-Ye Zhang

Ms Xiu-Ye Zhang

Room G26, Henley Business School
xiu-ye.zhang@henley.ac.uk
+44 (0) 118 378 5803

Biography

Before joining Henley Business School, Xiu-Ye Zhang has done her PhD study in Lancaster University. She has international teaching experience in both the UK and China.